قهوه دمی

پرس کافی

Press Coffee

قیمت : 35 تومان

ایروپرس

Aero Press

قیمت : 39 تومان

وی 60

V60

قیمت : 39 تومان

کالیتا

Kalita

قیمت : 38 تومان

کمکس

Chemex

قیمت : 42 تومان

سایفون

Siphon

قیمت : 45 تومان

کلور

Clever

قیمت : 39 تومان